देश

नेकपा बैठकः आध्यक्षद्वयले जवाफ आज दिने

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ g]skf s]G›Lo sldl6sf] bf];|f] k""0f{ a}7ssf] lalxaf/ ;d""xut 5nkmndf pkl:yt g]tfx? . sf7df8f}Fsf] /fli6«o;efu[xdf a'waf/b]lv a}7s hf/L 5 . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौं, माघ १९–सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकको हिजो रिपोर्टिङ सकिएको छ । आज दुवै अध्यक्षले उठेका प्रश्नको जवाफ दिने छन् । केन्द्रीय कमिटीमा १५ वटा समुह ,७ वटा प्रदेश, चारवटा विभागले रिपोर्टिङ गरेका छन् । सबै समूह विभाग र प्रदेशका रिपोर्टमा नेतृत्वलाई प्रश्नै प्रश्न उठाएका छन् । नेकपाको यो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सबै भन्दा बढी नेतृत्वको आलोचना भएको छ ।

नेतृत्वको कार्यशैली, नेतृत्वको सम्पत्ति आर्जनको स्रोत के हो ? समाजवादमा जाने आधारहरु के के हुन् । एमसीसी पारित गर्नुपर्ने कारण । नेतृत्वबाट नै गुट निर्माणलगायका विभिन्न प्रश्न उठेका छन् । सरकारको आलोचना बढी भएको छ । आज सचिवालयको बैठक बसेपछि नेतृत्वको धारणा बनाएर एक अथवा दुबै अध्यक्षले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले जानकारी दिए । केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले उद्घाटन सत्रको दिन नै नेताहरुले कति सम्पत्ति राख्न पाउने हो त्यो भनिदिनुर्पयो भनेका थिए । उनले भनेका थिए ‘ नेताहरुको सम्पति छानबिन हुनु र्पयो र कति जति सम्पति राख्ने पाउने हो त्यो पनि प्रष्ट हुनु पर्यो ।’

Featured