देश

नेकपा बैठक :पार्टी र व्यापारमध्ये एक रोज्न नेतृत्वलाई सुझाव

g]kfn sDo'lgi6 kf6L{ g]skf s]G›Lo sldl6sf] bf];|f] k""0f{ a}7ssf] lalxaf/ ;d""xut 5nkmndf pkl:yt g]tfx? . sf7df8f}Fsf] /fli6«o;efu[xdf a'waf/b]lv a}7s hf/L 5 . t:jL/ M k|bLk/fh jGt÷/f;;

काठमाडौं, माघ १८–सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का केन्द्रीय सदस्यहरूले नेतृत्वको गतिविधिप्रति चर्को आलोचना गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा गृहमा जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शनिबार बोल्ने अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वको आलोचना गरेका हुन् ।

उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले राजनीति कम र व्यापार ज्यादा गरिरहेको टिप्पणी गरे । प्रक्रिया मिचेर यति ग्रुपलाई गोकर्ण रिसोर्ट भाडामा दिनुको कारणबारे केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रश्न उठाए । यसैगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा पार्टी नेतृत्वले व्यापार गरिरहेको आरोप उनीहरूले लगाए ।

केन्द्रीय सदस्य शिवकुमार मण्डलका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा नेकपाकै कतिपय नेताहरूको लगानीमा व्यापार भइरहेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले व्यापार वा पार्टीमध्ये एक रोजेर काम गर्न नेतृत्वलाई सुझाएका छन् ।

Featured