देश

२४ वर्षीय मण्डलमाथि गोली प्रहार

uf]nL nfu]/ 3fOt] d08nsf] uh]Gb|gf/fo0f l;+x c:ktfnsf pkrf/ ;Kt/L, ^ c;f]h -/f;;_M /fhlj/fhaf6 ;=!!k !#^^ gDa/sf] df]6/;fOsndf cfOtaf/ /flt 3/ kmls{/x]sf] cj:yfdf 8fSg]Zj/L gu/kflnsf– * ljifxl/of 6f]nl:yt sf]zL kDk gx/ glhs} c1ft ;d"xn] uf]nL k|xf/ ubf{ 3fOt] ePsf ;Kt/L 8fSg]Zj/L gu/kflnsf–& a|xdk'/sf eujtL d08nsf] /fhlj/fhl:yt uh]Gb|gf/fo0f l;+x c:ktfnsf pkrf/ x'Fb} . tl:a/ M gfgLd}of s6jfn

राजविराज, असोज ७–आइतबार राति अज्ञात समूहले राजविराजबाट सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका ७ बह्मपुरस्थित घर फर्किदै गरेका २४ वर्षीय भगवती मण्डलमाथि गोली प्रहार गरेको छ। मण्डलका अनुसार भारतीय नम्बरको मोटरसाइकलमा रहेका दुई जनाले डाक्नेश्वरी नगरपालिका–८ विषहरिया टोलस्थित कोशी पम्प नहर नजिक रोकी एक्कासि गोली प्रहार गरेको थियो।स ११ प १३६६ नम्बरको मोटरसाइकलमा मण्डल राजविराजबाट बह्मपुरस्थित घर गइरहेका थिए।

राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका चिकित्सकले मण्डलको बायाँ हातको पाखुरामा गोली लागेर घाइते भएको अवस्थामा उपचाराको लागी राति अस्पताल आएकोे जानकारी दिएका छन्। अस्पतालका अहेव सन्तोष मेहतालका अनुसार मण्डलको पाखुराबाट धेरै रगत बगिरहेको हुनाले उनलाई तत्कालै बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पठाइएको थियो। मण्डलको उपचार धरानस्थित प्रतिष्ठानमा भइरहेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाइले गोली प्रहार गरी फरार भएका अभियुक्तको खोजीकार्य तीव्रताका साथ भइरहेको बताए।

Featured