देश

राससलाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकारको सहयोग

lj/f6gu/, % c;f/-/f;;_ M k|b]z g+=! sf cfGtl/s dfldnf tyf sfg"g dGqL lxSdts'df/ sfsL{ z's|jf/ /fli6«o ;dfrf/ ;ldlt-/f;;_ k|b]z g+ ! sf] sfof{no lj/f6gu/sf] lg/LIf0f ug{ cfpFbf /f;;sf k|b]z k|d'v df]xDdb ;b?nn] :jfut ub}{ . t:aL/÷dgf]h bfxfn, /f;;

विराटनगर, असार ५–प्रदेश नं.१ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले राष्ट्रिय समाचर समिति(रासस)लाई बलियो बनाउन प्रदेश सरकार सहयोग गर्ने बचन दिएका छन् ।

रासस प्रदेश नं.१ कार्यालय विराटनगरको आज नरीक्षण एवं वृक्षरोण गर्दै उनले सरकारी संयन्त्रको सुदृढीकरण र सबलीकरणबाट नै आम नागरिक लाभान्वित हुने भन्दै रासस जहिले पनि सत्य तथ्यमा आधारित समाचार पस्किरहेकोमा खुशी व्यक्त गरे ।

उनले प्रदेश कार्यालयमा तत्काल भएको निर्माण कार्यबाट खुशी व्यक्त गर्दै अगामी दिनमा सो कार्यालयको सक्रियता बढिरहोस् भन्ने शुभकामना पनि दिए । सो अवसरमा कार्यालय प्रमुख मोहम्मद सदरुलले कार्यालयको वर्तमान वस्तुस्थितिको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

Featured