देश

ट्राफिक नियम मिच्ने १९ सवारी साधनको चालक कारवाहीमा

ef8f cg'udg ub}{ k|x/L bz}+sf ofq'nfO{ lhNnf 6«flkms k|x/L ag]kfn] ljkL /fhdfu{sf] gdf]a'4–! df ef8f cg'udg ub}{ . t:jL/ M k]df nfdf, ag]kf, /f;;

बुटवल, भदौ १७– प्युठान जिल्लामा चेकजाँज गर्ने क्रममा १९ वटा सवारी साधनको चालक कारवाहीमा परेको छ । उनीहरुले ट्राफिक नियमको पालना नगरेको भेटिएपछी कारवाहीमा परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्युठान जिल्ला प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक प्रहरीले संयुक्त रुपमा राजमार्गमा १ सय ७० वटा सवारी साधन चेकजाँच गरिएको र त्यसमध्ये १९ वटा सवारी साधनको चालक कारवाहीमा परेको प्युठानका प्रहरी प्रमुख डिएसपी नरेन्द्र कार्कीले बताए । कार्बाहीका क्रममा १४ हजार राजश्व संकलन भएको डिएसपी कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

Featured